خوش آمدید

در باره ما  

بنا به دلایل شناخته شده در پایمال شدن و تجاوز به حقوق شهروندی؛ اعمال زور؛ زندانی و شکنجه نمودن معترضان؛ استبداد دولتی؛ ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان بعداز تقلب انتخاباتی در خرداد 1388 این نهاد بر آن شد تا به روشنگری و حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز جنبش مقاومت در ایران و خاورمیانه بپردازد .

 منشورحقوق بشر همانطور که در توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی و از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه 10 دسامبر 1948 در پاریس آمده؛ امضا کنندگان آن منشور را از هرگونه محدودیت وتقییر در مفاد آن منع میکند.

این نهاد متشکل از شهروندان مستقل و آزاداندیشی میباشد که در کشور آلمان سکنی دارند و اعضای آن متشکل از آلمانیهای ایرانی تبار ویا از دیگر کشورها هستند.این گروه مستقل از احزاب سیاسی میباشد و هیچگونه وابستگی به محافل سیاسی؛ مذهبی یا ایدئولوژیک ندارد.

این تشکل شامل گرایشهای مذهبی وایدئولوژیک نیست و بدان نیازی هم ندارد.

گروه فوق مواضع اساسی خود را در تنوع افکار و تکثر اندیشه  و نه در مطلق گرایی میبیند.برای نژاد پرستی؛ یهودی ستیزی بیگانه ستیزی ، شوونیسم وایدئولوژیهای مرتبت با آنها هیچ جایی در انجمن وجود ندارد.

ما در تلاش برای تشکیل سیستم دمکراتیکی در ایران هستیم که در آن حقوق فردی شهروندان آن رعایت و ضمانت  شود. این مهم  منطقه خاور نزدیک و میانه را نیز شامل میگردد.

ما با مردم ایران اعلام همبستگی مینماییم وتلاش مینماییم تا توجه افکار عمومی را در جهان به وضعیت شهروندان آن کشور معطوف داریم.

ما از همه ایرانیان و غیر ایرانیانی که دارای دیدگاه های همگونی هستند درخواست میکنیم تا با همکاری با مامتحدا اعتراضات مردم ایران و همسایگان آن را در شبکه های جهانی بازتاب داده و آنها را در راه  رسیدن به مطالبات مشروع خود مورد حمایت قرار دهیم.

این انجمن هیچگونه ادعای رهبری ندارد

زن    زندگی    آزادی